Skip to content

Vedtekter for Somatic Experiencing Foreningen Norge

Org. Nr. 896 217 402

 • 1. Foreningens navn.

Somatic Experiencing Foreningen Norge

 • 2. Formål.
 • Synliggjøre SEP, dvs. Somatic Experiencing terapeuter i Norge.
 • Synliggjøre Somatic Experiencing i Norge gjennom hjemmeside, kurs, konferanser, og annet.
 • Legge til rette for og utvikle det faglige fellesskapet for SE- terapeuter (SEP) og SE-studenter i Norge blant annet gjennom å arrangere kurs, temakvelder og veiledningsgrupper.
 • 3. Organisasjonsform.

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 • 4. Verdier.

Vi vil bidra til

 • en kultur hvor vi snakker åpent med hverandre,
 • et miljø for deling av erfaring og respekt for ulik erfaringsbakgrunn,
 • ansvar for egen profesjonalitet,
 • et miljø med raushet og støtte til hverandre.
 • 5. Medlemmer.

Som medlem opptas personer som er ferdig utdannet SEP eller er under utdanning. De som avslutter SE-utdannelsen uten å fullføre kan ikke lenger være medlem.

Medlemsopptak skjer gjennom søknad til styret og styret skal akseptere/ ikke akseptere søknaden.

 • 6. Årsmøte.

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det avholdes årlig årsmøter innen utgangen av april i forbindelse med ordinært medlemsmøte. Innkallelse skjer med minst 4 ukers varsel. Forslag til dagsorden skal være innsendt minst 3 uker før generalforsamlingen, og endelig dagsorden utsendt senest 2 uker før avholdelse av generalforsamlingen.

Dagsorden skal inneholde følgende faste punkter:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Godkjennelse av møteinnkalling.
 3. Godkjennelse av dagsorden.
 4. Beretning om foreningens virksomhet i året som gikk.
 5. Godkjennelse av revidert regnskap.
 6. Behandling av innkomne forslag.
 7. Fastleggelse av arbeidsoppgaver for det kommende året.
 8. Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av 1 vararepresentant.
 11. Valg av et medlem som godkjenner regnskapet.

På selve generalforsamlingen kan det ikke opptas nye dagsordenpunkter til beslutning.

Generalforsamlingen kan nedsette utvalg. Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig stemmeflertall blant de stemmeberettigede medlemmer. Styreleder har to stemmer.

 • 7 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter skal avholdes hvis styret beslutter det, eller minst 1/3 av medlemmene anmoder om det. Styret utsender dagsorden senest 7 dager etter fremsettelse av anmodning og årsmøtet avholdes senest fire uker etter utsendelse.

Beslutninger på ekstraordinære årsmøter treffes med alminnelig stemmeflertall blant de stemmeberettigede medlemmer. Styreleder har to stemmer.

 • 8. Styret.

Mellom årsmøtene er styret foreningens høyeste myndighet.

Styreleder har to stemmer, mens de andre styremedlemmene har én stemme.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og styremedlemmer kan gjenvelges til styret.

Styret konstituerer seg på første ordinære styremøte etter årsmøtet, med blant annet leder, nestleder og kasserer.

Styret kan nedsette utvalg.

Styret fører beslutningsprotokoll.

Styremedlemmene står ikke personlig til ansvar for foreningens økonomi.

 • 9. Signaturregler.

I økonomiske forhold undertegnes foreningen av styreleder og kasserer. I saker som av styret oppfattes å være av omfattende karakter, undertegnes foreningen av hele styret.

Ved forfall av styreleder eller nestleder går en annen styremedlem inn i funksjonen.

 • 10. Økonomi.

Det kreves en medlemskontingent for medlemskap i foreningen. Kontingentens størrelse besluttes på årsmøtet.

Foreningen kan skaffe seg inntekter fra egne aktiviteter og arrangementer.

Foreningens midler skal brukes i overensstemmelse med formålsparagrafen.

 • 11. Regnskap.

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

Regnskapet for det foregående år sendes ut til medlemmene sammen med dagsorden for årsmøtet.

Regnskapet revideres i forkant av den på generalforsamlingen valgte revisor/ regnskapsfører.

 • 12. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer skal vedtas på generalforsamlingen med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene.

Forslag til endringer skal være utstedt sammen med dagsorden.

 • 13. Eksklusjon.

Styret kan innstille til eksklusjon av et medlem dersom denne motarbeider foreningens formål. Eksklusjon kan kun finne sted på årsmøte.

 • 14. Oppløsning av foreningen.

Foreningen oppløses såfremt 4/5 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette på et årsmøte.

Foreningen kan oppløses hvis det i 2 år ikke har vært avholdt årsmøte.

Foreningens midler skal som følge av oppløsning anvendes til allment nyttige formål som er i overensstemmelse med foreningens formål.