Vedtekter for Somatic Experiencing Foreningen Norge SEFN

Org. Nr 896 217 402

 • 1. Foreningens Navn og eierskap.
  SOMATIC EXPERIENCING FORENINGEN NORGE  SEFN – OSLO
 • 2. Mandat.
  Foreningen ser det som sitt fremste formål å frembringe kjennskap til Somatic Experiencing® praksis i Norge, være et talerør for utøvere samt legge til rette og støtte utviklingen av det faglige felleskapet for SE i Norge. Videre skal foreningen også registrere SEP dvs Somatic Experience ® utøvere i Norge.
 • 3. FORMÅL
 • Lage et register over Somatic Experience Practicioners , SEP i Norge.
 • Synliggjøre kjennskapet til SE® i Norge
 • Legge til rette og støtte utviklingen av det faglige fellesskap for SE® – terapeuter og studenter i Norge, gjennom å arrangere enkelte kurs og seminarer.
 • Holde en oversikt med kontaktinfo over aktuelle foredragsholdere.
 • 4. VERDIER

Vi vil skape: En kultur hvor vi tør å snakke åpent med hverandre. Ansvar for egen profesjonalitet Et miljø der det er viktig  å være raus og å støtte opp om hverandre.

 • 5. MEDLEMMER
 • Pkt.1
  Som medlemmer opptas personer, som har gjennomført en helsefaglig/pedagogisk /psykoterapeutisk basisutdannelse på min. 3 år etter videregående og som har gjennomført sertifisert SE-utdannelse og er sertifisert som ”practitioner”. Foreningens styre har rett til å gi dispensasjon i særlige tilfeller.
 • Pkt.2
  Alle som opptas som medlemmer er stemmeberettigende medlemmer.                                                                                         
 • Pkt 3.
  Medlemsopptak skjer gjennom søknad til styret og styret skal akseptere/ikke akseptere søknaden.
 • 6.   GENERALFORSAMLING
 • Pkt.1.
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
 • Pkt 2.
  Det avholdes årlig generalforsamling innen utgangen av april i forbindelse med ordinært medlemsmøte. Innkallelse skjer med minst 4 ukers varsel. Forslag til dagsorden skal være innsendt minst 3 uker før generalforsamlingen, og endelig dagsorden utsendt senest 2 uker før avholdelse av generalforsamlingen.
 • Pkt 3.
  Generalforsamlings dagsorden skal inneholde følgende faste punkter:
  1.     Valg av møteleder og referent
  2.     Godkjennelse av møteinnkalling
  3..    Godkjennelse av dagsorden
  4.     Beretning om foreningens virksomhet i det utgåtte året
  5.     Godkjennelse av revidert regnskap
  6.     Behandling av innkomne forslag
  7.     Fastleggelse av arbeidsoppgaver for det kommende året
  8.     Godkjennelse av budsjett og medlemskontingent
  9.     Valg av styre
  10.  Valg av 1 vararepresentanter
  11.   Valg av et medlem som godkjenner regnskapet.
  12.   Valg av valgkomite

På selve generalforsamlingen kan det ikke opptas nye dagsordenpunkter til beslutning.

 • Pkt. 4
  Generalforsamlingen kan nedsette utvalg.
 • Pkt. 5
  Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig stemmeflertall blant de stemmeberettigede medlemmer. Styreleder har to stemmer.
 • Pkt. 6
  Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes, hvis styret beslutter det eller minst 1/3 av medlemmene anmoder om det.
  Styret utsender dagsorden senest 7 dager etter fremsettelse av anmodning og generalforsamlingen avholdes senest fire uker etter utsendelse.
 • Pkt. 7
  Beslutninger på ekstraordinær generalforsamling treffes med alminnelig stemmeflertall blant de stemmeberettigede medlemmer. Styreleder har to stemmer.
 • 7. STYRET

Mellom generalforsamlingene er styret foreningens høyeste myndighet.

Styreleder har to stemmer, mens de andre styremedlemmene har en stemme.

 • Pkt.2
  Styret består av 6 medlemmer pr 29.03.17:
 • Styreleder: Cathrine Scharff Thommessen, SEP, Bevegelsespedagog, Bevegelsesterapeut, ISMETA
 • Nestleder: Eva Edfast, spesialist i klinisk psykologi, Marte Meo terapeut, SEP.
 • Sekretær: Therese Clemetsen
 • Kasserer: Grethe Solbakk, Psykoterapeut NFP, NFPT, Pedagog
 • Styremedlem: Helene Habberstad, jordmor, tai chi lærer, psykoterapeut, SEP.
 • Styremedlem: Cecilie Jørner, psykomotorisk fysioterapeut, SEP.
 • Pkt. 3
  Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Hvert år er henholdsvis 2 i like år og 3 i ulike år på valg. Styremedlemmer kan gjenvelges til styret.
  Styret konstituerer seg selv på førstkommende møte med leder, nestleder/sekretær og kasserer.
 • Pkt. 4
  Styret kan nedsette utvalg.
 • Pkt.5
  Styret fører en beslutningsprotokoll.
 • Pkt. 6
  Styremedlemmene står ikke personlig til ansvar for foreningens økonomi.